ประวัติผู้พัฒนาเว็บไซต์

ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา น้อยดอนไพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏิบัติหน้าที่สอน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประวัติการศึกษา
(1) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงผู้ดูแลระบบเครือข่าย), 2549
(2) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, 2543

ประวัติการบริหาร
(1) ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2561-ปัจจุบัน
(2) รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2561
(3) รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2556 – 2560
(4) รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2554 – 2555

ผลงานทางด้านวิชาการ (หนังสือ/ตำรา)
(1) การเขียนโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL : ศูนย์ตำรา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2555
(2) เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย : ศูนย์ตำรา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2556

ผลงานด้านการวิจัย
(1) การพัฒนาระบบการเรียนการสอนและประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2554
(2) โครงการสำรวจข้อมูลการ จัดการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555
(3) โครงการสำรวจข้อมูลการ จัดการศึกษาจังหวัดชุมพร ระนอง และกระบี่ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556

การได้รับรางวัลเกียรติยศ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
(1) รางวัล เกียรติบัตร “บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” พ.ศ.2561
(2) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย ปีที่ได้รับ พ.ศ.2560
(3) รางวัล เกียรติบัตร “ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” พ.ศ. 2557
(4) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ปีที่ได้รับ พ.ศ.2557

วิสัยทัศน์ นโยบายและแนวทางพัฒนา และวิธีการแก้ปัญหาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน 4 ปี ข้างหน้า (2561 – 2565)

วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้วยการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ และภาษาต่างประเทศ และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่สังคมดิจิทัล

พันธกิจ
(1) พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
(2) พัฒนาและส่งเสริมระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
(3) เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษา ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน
(4) พัฒนา ส่งเสริม จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
(5) พัฒนาและส่งเสริมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย
(6) เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการใช้ภาษา เพื่อตอบสนองบุคลากรในมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
14.3 นโยบายการบริหารงาน
(1) ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเชื่อถือได้
(2) สร้างความประทับใจและความพึงพอใจที่ดีต่อผู้เข้ารับบริการ
(3) มีระบบ กลไก การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ดี
(4) ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุด

นโยบายด้านการบริหารและจัดการ
(1) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพมีความคล่องตัว บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และนโยบายร่วมกัน
(2) จัดให้มีการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญตามภารกิจหลักของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบถ้วน โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกรอบที่มีการจัดประชุม
(3) จัดให้มีโครงสร้างการบริหารงานภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกภารกิจ พร้อมรองรับการให้บริการและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต
(4) ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ สนับสนุนให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมให้อำนาจในการตัดสินใจตามความเหมาะสม และสร้างแรงจูงในให้เกิดความรักองค์กร
(5) บริหารจัดการภายในหน่วยงานภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
(6) ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ ความสามารถตรงกับภารกิจ การฝึกอบรม การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ การศึกษาต่อเพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถสูงให้ประสบผลสำเร็จ
(7) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและจัดการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด
(8) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในทางตรงและทางอ้อม เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ มีการรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนา มีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานให้ประชาคมได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น
(9) พัฒนาระบบฐานข้อมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
(10) จัดให้มีการนำเทคโนโลยีช่วยในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(11) มีการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เอื้อต่อการทำงานและสอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
(12) ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกันประหยัดพลังงานและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
(13) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อตรวจสอบการทำงานอย่างเป็นระบบ
(14) จัดให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
(15) จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตาม “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550”
(16) ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(พ.ศ. 2561 – 2565)
(17) ดำเนินการหากลยุทธ์ในการขับเคลื่อนสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ B1 หรือเทียบเท่า
(18) พัฒนาห้องสมุดดิจิทัล และสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ สืบค้นสำหรับนักศึกษาทุกที่ ทุกเวลา

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
(1) จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ให้บุคลากรภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความชำนาญกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
(2) จัดให้มีการพัฒนาอัตรากำลังคน และการจัดกำลังคนของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามภาระงานอย่างเหมาะสมเพื่อรองรับการดำเนินงานและการให้บริการ
(3) ส่งเสริม และให้ความสำคัญในการพัฒนาอัตรากำลังเข้าสู่เส้นทางความก้าวหน้าตามสายงาน
(4) สนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
(5) จัดให้มีการบรรจุกิจกรรม/โครงการด้านการเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้กับบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในแผนปฏิบัติการประจำปี

นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ
(1) มีแผนงานบริหารงบประมาณสนับสนุนระบบการบริหารงานด้านต่างๆ และสอดคล้องกับภารกิจหลักของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
(2) มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
(3) จัดให้มีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการปฏิบัติอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
(4) สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อหารายได้ เช่น การให้เช่าอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) จัดให้มีแนวทางเพื่อจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน เช่น การจัดหาแหล่งเงินเพื่อการดำเนินงานการฝึกอบรม การจัดสรรพื้นที่ภายในหน่วยงานเพื่อให้เช่าเป็นรายได้เงินผลประโยชน์
(6) จัดทำฐานข้อมูลและจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ เสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ
(7) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม/โครงการประจำปี
(8) บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล
(9) ดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับทางด้านการเงินและงบประมาณอย่างเคร่งครัด

นโยบายด้านการประกันคุณภาพ
(1) ให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน
(2) พัฒนาตัวบ่งชี้ที่สะท้อนภารกิจหลักของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสะท้อนการให้บริการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่กำหนด
(3) ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานตามวงรอบการประเมินประกันคุณภาพตามระบบและกลไกของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(4) จัดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(5) ดำเนินการประกันคุณภาพโดยนำจุดอ่อนจากการรับตรวจประเมินประจำปี มาปรับปรุงการดำเนินงานในด้านต่างๆ ส่งเสริมจุดแข็งให้คงไว้และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(6) บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ
(7) มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
(8) จัดให้มีฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใช้งานร่วมกันในหน่วยงาน
(9) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(10) จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อดำเนินงานตามระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(11) จัดให้มีการบรรจุกิจกรรม/โครงการด้านการการประกันคุณภาพการศึกษาในแผนปฏิบัติการประจำปี

นโยบายด้านการวิจัย
(1) จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยให้แก่บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) สนับสนุนให้บุคลากรทำการศึกษาวิจัย
(3) ส่งเสริมให้บุคลากรทำวิจัยเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
(4) จัดให้มีการบรรจุกิจกรรม/โครงการด้านการวิจัยในแผนปฏิบัติการประจำปี
(5) พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยและการเผยแพร่

นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
(1) จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้กับบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินกิจกรรมโครงการเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
(2) ส่งเสริมในการจัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในด้านต่างๆ
(3) ส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทย เสื้อผ้าพื้นบ้าน
(4) ร่วมสนับสนุนและรณรงค์เกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(5) จัดให้มีการบรรจุกิจกรรม/โครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี
(6) พัฒนาฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่พัฒนาและเผยแพร่สู่สาธารณะ
(7) พัฒนาฐานข้อมูล/สารสนเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดแสดง/เผยแพร่
(8) พัฒนาสารสนเทศ/กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เผยแพร่/ดำเนินการ

นโยบายด้านการบริการวิชาการ
(1) จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ
(2) สร้างช่องทางการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการวิชาการ
(3) จัดอบรมและสัมมนาทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ให้กับ นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(4) จัดทำเอกสารเผยแพร่ด้านบริการวิชาการบนเว็บไซต์ ให้กับ นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(5) จัดกิจกรรมในรูปแบบการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) จัดให้มีการบรรจุกิจกรรม/โครงการด้านการบริการวิชาการในแผนปฏิบัติการประจำปี

นโยบายด้านการบริการ
(1) จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ให้เพียงพอ เพื่อรองรับการให้บริการนักศึกษา บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(2) ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด สถาบันภาษา ให้ทันสมัยและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
(3) ติดตั้ง ปรับปรุง ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (Wireless LAN) ให้เพียงพอและครอบคลุมอาคารเรียนต่างๆ รวมถึงพื้นที่ที่จำเป็นในการใช้งาน รองรับการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายกับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
(4) ให้บริการปรึกษา แนะนำ และเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) ให้บริการระบบสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
(6) ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีมาตรฐาน

นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง กระการะจายอย่างทั่วถึง มั่นคงปลอดภัยได้มาตรฐานสากลให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย
(2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการวิจัยแบบออนไลน์
ที่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
(3) พัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการด้ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การบริการ และการพัฒนาองค์กร
(4) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชน สู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล
(5) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2561 – 2565)

ประเด็นยุทธศาสตร์
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และงานวิชาการเพื่อสร้างบัณฑิตมาตรฐานระดับสากล
(2) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรองค์กร และการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมทั่วมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
(3) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น

เป้าประสงค์
(1) จัดหาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
(2) จำนวนของผู้ใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์
(3) สนับสนุนการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
(4) เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำวิจัย ที่มีมาตรฐานระดับสากล
(5) ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ B1 หรือเทียบเท่า
(6) ลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย
(7) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและตัดสินใจ
(8) เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุม ทันสมัย มีความเร็วสูง มีเสถียรภาพ มีการกระจายสัญญาณอย่างทั่วถึง มีความมั่นคงปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล
(9) มีระบบ และกลไกการตัดสินใจเชิงการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
(10) มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(11) มีระบบและกลไกการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(12) มีช่องทางกระบวนการรับสมัครที่มีความทันสมัย และสามารถใช้งานได้ง่าย
(13) มีระบบ Oracle Student System (OSS) หลัก หรือระบบที่เกี่ยวข้องใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการลงทะเบียนเรียนออนไลน์และการสมัครเรียนออนไลน์
(14) ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งระบบคลังข้อมูล และ Big Data ระดับองค์กร
(15) บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และมีตำแหน่งตามมาตรฐานอุดมศึกษา และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(16) สำนักวิทยบริการฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
(17) พัฒนาฐานข้อมูลคลังความรู้เศรษฐกิจสังคมชุมชน (Socio-Economic Profile)
(18) พัฒนาฐานข้อมูลประเพณีและศิลปวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น