หนังสือ/ตำรา หลักการเขียนโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL

หนังสือ/ตำรา หลักการเขียนโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL

1.หน้าปก
2.รองปกใน
3.คำนำและสารบัญ
4.บทที่ 1 บทนำ
5.บทที่ 2 PHP เบื้องต้น
6.บทที่ 3 ตัวแปร ตัวดำเนินการและนิพจน์
7.บทที่ 4 โครงสร้างควบคุม
8.บทที่ 5 ฟังก์ชัน
9.บทที่ 6 อาร์เรย์
10.บทที่ 7 ข้อความ ตัวเลข วันและเวลา
11.บทที่ 8 การจัดการไฟล์และไดเรกทอรี
12.บทที่ 9 การจัดการข้อมูลจากฟอร์ม
13.บทที่ 10 การเชื่อมโยงระหว่างเว็บเพจ คุกกี้ และเซสชัน
14.บทที่ 11 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
15.บทที่ 12 การใช้เทคนิค AJAX ร่วมกับ PHP
16.บทที่ 13 ฐานข้อมูล MySQL และการใช้งาน phpMyAdmin
17.บทที่ 14 การใช้ PHP ร่วมกับ MySQL
18.ภาคผนวก ก เครื่องมือที่ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมบนเว็บ
19.ภาคผนวก ข กรณีศึกษา: ระบบบันทึกการทำกิจกรรมของนักศึกษา
20.บรรณานุกรม
21.ดัชนี

เรียบเรียงโดย ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ISBN::978-974-306-469-2