การติดตั้ง Apache 2.4, PHP 7.0, MySQL 5.6, vsftpd, PHPmyadmin บนระบบปฏิบัติการ FreeBSD 11.1

สำหรับในบทความนี้จะแนะนำวิธีการติดตั้ง FreeBSD รู้จักกันในนามของ FAMP (FreeBSD, Apache, MySQL, PHP) โดยในบทความนี้จะเป็นการติดตั้งเวิร์ฟเวอร์เวอร์บนระบบปฏิบัติการ FreeBSD 11.1 โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ปรับปรุงพอร์ตของระบบปฏิบัติการให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
โดยใช้คำสั่ง
     freebsd-update fetch
     freebsd-update install

ติดตั้งและปรับแต่ง Apache 2.4
โดยใช้คำสั่ง
     cd /usr/ports/www/apache24
เพื่อเข้า directory จากนั้นใช้คำสั่ง
     make config
เพื่อเลือกปรับแต่ง Option

จะปรากฎหน้าจอให้เลือก Options ที่ประสงค์จะติดตั้งเริ่มเติม โดยกดปุ่ม Space bar เสร็จแล้วเลือก OK เพื่อติดตั้งเพิ่มเติมตามที่ได้เลือกไว้ ใช้คำสั่ง
     make install clean
เพื่อสั่งติดตั้งและล้างไฟล์ขยะ
หลังจากนั้นแก้ไขไฟล์ rc.conf โดยใช้คำสั่ง
     vi /etc/rc.conf
และเพิ่มคำสั่ง
apache24_enable=”YES”
ลงในไฟล์เพื่อให้ Apache ทำงานแบบอัตโนมัติ เมื่อเปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใหม่ทุกครั้ง
ใช้คำสั่ง
     service apache24 start
เพื่อให้ Apache ทำงานในทันทีโดยที่ไม่ต้อง Reboot เครื่องใหม่

ติดตั้ง PHP 7.0
– ติดตั้ง php70 โดยใช้คำสั่ง
     cd /usr/ports/lang/php70
เพื่อเข้า directory จากนั้นใช้คำสั่ง
     make install clean
เพื่อสั่งติดตั้งและล้างไฟล์ขยะ

– ติดตั้ง php70-extensions โดยใช้คำสั่ง
      cd /usr/ports/lang/php70-extensions
เพื่อเข้า directory จากนั้นใช้คำสั่
     make install clean
เพื่อสั่งติดตั้งและล้างไฟล์ขยะ

– ติดตั้ง mod-php70 โดยใช้คำสั่ง
     cd /usr/ports/www/mod-php70
เพื่อเข้า directory จากนั้นใช้คำสั่ง
     make install clean
เพื่อสั่งติดตั้งและล้างไฟล์ขยะ
หลังจากนั้นแก้ไขไฟล์ httpsd.conf โดยใช้คำสั่ง
     vi /usr/local/etc/apache24/httpsd.conf
และเพิ่มคำสั่ง
<FilesMatch “\.php$”>
SetHandler application/x-httpsd-php
</FilesMatch>
<FilesMatch “\.phps$”>
SetHandler application/x-httpsd-php-source
</FilesMatch>
หลังคำสั่ง “LoadModule php7_module libexec/apache24/libphp7.so” เพื่อให้ PHP
สมารถทำงานร่วมกับ Apache ได้
และใช้คำสั่ง
     service apache24 restart
เพื่อให้ Apache ทำงานใหม่

ติดตั้ง vsftpd
ใช้คำสั่ง
     cd /usr/ports/ftp/vsftpd
เพื่อเข้า directory จากนั้นใช้คำสั่ง
     make install clean
เพื่อสั่งติดตั้งและล้างไฟล์ขยะ
แก้ไขไฟล์ vsftpd.conf โดยใชเคำสั่ง
      vi /usr/local/etc/vsftpd.conf
และเปิดฟังก์ชั่นต่างๆดังนี้
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
dirmessage_enable=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
xferlog_std_format=YES
idle_session_timeout=600
async_abor_enable=YES
ascii_upload_enable=YES
ascii_download_enable=YES
ftpd_banner=Welcome to My FTP Server
chroot_local_user=YES
chroot_list_enable=YES
chroot_list_file=/usr/local/etcvsftpd.chroot_list
listen=YES
secure_chroot_dir=/usr/local/share/vsftpd/empty
background=YES
และแก้ไขไฟล์ rc.conf โดยใช้คำสั่ง
     vi /etc/rc.conf
และเพิ่มคำสั่ง
vsftpd_enable=”YES”
ลงในไฟล์เพื่อให้ vsftpd ทำงานแบบอัตโนมัติ เมื่อเปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใหม่ทุกครั้ง
และใช้คำสั่ง
     /usr/local/etc/rc.d/vsftpd start
เพื่อให้ vsftpd ทำงานในทันทีโดยที่ไม่ต้อง Reboot เครื่องใหม่

ติดตั้ง mySQL
ติดตั้ง mySql โดยใช้คำสั่ง
     cd /usr/ports/databases/mysql56-server
เพื่อเข้า directory จากนั้นใช้คำสั่ง
     make install clean
เพื่อสั่งติดตั้งและล้างไฟล์ขยะ
และแก้ไขไฟล์ rc.conf โดยใช้คำสั่ง
     vi /etc/rc.conf
และเพิ่มคำสั่ง
mysql_enable=”YES”
ลงในไฟล์เพื่อให้ mysql ทำงานแบบอัตโนมัติ เมื่อเปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใหม่ทุกครั้ง
และใช้คำสั่ง
     service mysql-server start
เพื่อให้ mysql ทำงานในทันทีโดยที่ไม่ต้อง Reboot เครื่องใหม่

ติดตั้ง PHP myadmin
ใช้คำสั่ง
     cd /usr/local/www/phpMyAdmin/
เพื่อเข้า directory จากนั้นใช้คำสั่ง
      make install clean
เพื่อสั่งติดตั้งและล้างไฟล์ขยะ
แก้ไขไฟล์ httpsd.conf โดยใชเคำสั่ง
     vi /usr/local/etc/apache24/httpsd.conf
และเพิ่มคำสั่ง

Alias /phpmyadmin/ “/usr/local/www/phpMyAdmin/”

<Directory “/usr/local/www/phpMyAdmin/”>
Options None
AllowOverride Limit
Require all granted
</Directory>
ลงส่วนท้ายสุดของไฟล์
เพื่อให้ PHP myadmin สามารถทำงานได้
และใช้คำสั่ง
     service apache24 start
เพื่อให้ Apache ทำงานในทันทีโดยที่ไม่ต้อง Reboot เครื่องใหม่

ที่มา: httpss://www.rootbsd.net/kb/321/Installing-Apache-24-MySQL-56-PHP-56-on-FreeBSD-103.html