บทที่ 4 การรวมชิ้นงานกราฟิก Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop

บทที่ 4 การรวมชิ้นงานกราฟิก Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop เนื้อหาสำหรับบทเรียนนี้เป็นขั้นตอนการผสมผสานชิ้นงานกราฟิกจากโปรแกรม Adobe Illustrator (ไฟล์ภาพชนิด Vector) ลงในไฟล์ Adobe Photoshop นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกงานศิลปะที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ในโปรแกรมกราฟิกอื่นๆ
(You can easily add a graphic created in a drawing program to an Adobe Photoshop file. This is an effective method for seeing how a line drawing looks applied to a photograph or for trying out Photoshop special effects on vector art. You can also export the resulting artwork for use in other graphics programs.)

ในบทนี้จะเรียนรู้ขั้นตอนวิธีโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้:
• Differentiate between bitmap and vector graphics.
• Place an Adobe Illustrator graphic in an Adobe Photoshop file.
• Scale the placed graphic.
• Distort a graphic to match the perspective of a photograph.
• Apply different blending modes to a graphic.
• Use the Export Transparent Image wizard to prepare a Photoshop image for use in an Illustrator file.

1.ตัวอย่างภาพชิ้นงานเมื่อเสร็จสมบูรณ์ [End04.psd 176 Kbytes]
2.เอกสารประกอบการฝึกปฏิบัติ [PDF 371 Kbytes]
3.ชิ้นงานสำหรับเริ่มฝึกปฏิบัติ [Start04.psd]
4.ภาพประกอบ 1 เป็นไฟล์ชนิด AI [Logo.ai 124 Kbytes]
5.ภาพประกอบ 2 เป็นไฟล์ชนิด AI [Mailer.ai 184 Kbytes]

แปลและเรียบเรียงโดย ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร
(สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)